Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – Definities

De VU is de Stichting Volksuniversiteit Kaatsheuvel  werkend onder de handelsnaam Volksuniversiteit De Langstraat, hierna te noemen VU.

Het kantoor is gevestigd aan de Vaertkant 201, 5171 JW te Kaatsheuvel. Het kantoor is bereikbaar elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Telefoon               0416-283104

E-mail                   info@vudelangstraat.nl

Website                 www.vudelangstraat.nl

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de VU en de cursist of deelnemer met betrekking tot een cursus, lezing of workshop.

ARTIKEL 3 – Aanmelding voor een cursus

Voor elke cursus, lezing of workshop is een minimum aantal deelnemers vereist. Indien er voldoende aanmeldingen zijn voor de cursus, lezing of workshop ontvangt de cursist of deelnemer schriftelijk een bevestiging. Deze bevestiging is tevens de factuur. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn om de cursus doorgang te laten vinden ontvangt de cursist of deelnemer hiervan per e-mail en/of telefonisch bericht.

ARTIKEL 4 – Annulering

Aangezien er sprake is van een cursus, lezing of workshop met een vastgelegde startdatum en een minimum aantal deelnemers geldt de volgende annuleringsregeling:

  1. annulering voordat de cursus, lezing of workshop is begonnen, dient schriftelijk of per mail te gescheiden.
  1. bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus is de cursist of deelnemer 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,- en € 5.00 administratiekosten of, indien dit lager is de volle cursusprijs.
  2. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de cursus is de cursist of deelnemer de volledige vastgestelde prijs verschuldigd.

ARTIKEL 5 – Beëindiging van de overeenkomst

De cursist of deelnemer kan deze voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging of onderbreking van de cursus leidt echter in beginsel niet tot restitutie van de door de cursist verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

ARTIKEL 6 – Betaling

  1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening zoals vermeld op de schriftelijke bevestiging, die tevens factuur is.
  2. Betaling van de cursus vindt plaats vóór het moment dat de cursus van start gaat. Het volledige bedrag dient uiterlijk 7 werkdagen vóór de dag van aanvang van de cursus, lezing of workshop te zijn voldaan.
  3. Betaling in termijnen is in principe niet toegestaan. Bij bedragen boven de 150 euro kan er schriftelijk of per mail een verzoek gedaan worden om in 2 termijnen te betalen.

ARTIKEL 7 – Niet-tijdige betaling

  1. De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De VU zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
  2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, zal de VU gerechtigde rente en de wettelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering ten bedrage van € 40,00 in rekening brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid

De VU is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het volgen van door de VU georganiseerde activiteiten.

ARTIKEL 9 – Vertrouwelijkheid

Door cursisten of deelnemers verstrekte informatie wordt door de VU en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De VU conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

ARTIKEL 10 –Slotartikel

Deze versie van de Algemene Voorwaarden vervangt alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden.

Versie juni 2019


Bekijk onze digitale krant