Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – Definities

De VU is de Stichting Volksuniversiteit De Langstraat, hierna te noemen VU.

Het kantoor is gevestigd aan de Vaertkant 201, 5171 JW te Kaatsheuvel. Het kantoor is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Telefoon               0416-283104

E-mail                   info@vudelangstraat.nl

Website                 www.vudelangstraat.nl

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de VU en de cursist met betrekking tot een cursus.

ARTIKEL 3 – Aanmelding voor een cursus

Voor elke cursus is een minimum aantal deelnemers vereist. Indien er voldoende aanmeldingen zijn voor de cursus ontvangt de cursist schriftelijk een bevestiging. Deze bevestiging is tevens de factuur. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn om de cursus doorgang te laten vinden ontvangt de cursist hiervan per e-mail of telefonisch bericht.

ARTIKEL 4 – Annulering

Aangezien er sprake is van een cursus met een vastgelegde startdatum en een minimum aantal deelnemers geldt de volgende annuleringsregeling:

  1. annulering voordat de cursus is begonnen, geschiedt door middel van een

aangetekend schrijven;

  1. bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus is de cursist 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,- en € 5.00 administratiekosten of, indien dit lager is de volle cursusprijs;
  2. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de cursus is de cursist de volledige vastgestelde prijs verschuldigd.

ARTIKEL 5 – Beëindiging van de overeenkomst

De cursist kan deze voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging of onderbreking van de cursus leidt echter in beginsel niet tot restitutie van de door de cursist verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

ARTIKEL 6 – Betaling

  1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening zoals vermeld op de schriftelijke bevestiging, die tevens factuur is.
  2. Betaling in termijnen is niet toegestaan.
  3. Betaling van de cursus vindt plaats vóór het moment dat de cursus van start gaat. De VU mag van de cursist verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 7 werkdagen vóór de dag van aanvang van de cursus is voldaan.

ARTIKEL 7 – Niet-tijdige betaling

  1. De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De VU zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
  2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de VU gerechtigd rente en de wettelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering ten bedrage van € 40,00 in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid

De VU is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het volgen van door de VU georganiseerde activiteiten.

ARTIKEL 9 – Vertrouwelijkheid

Door cursisten verstrekte informatie wordt door de VU en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

ARTIKEL 10 –Slotartikel

Deze versie van de Algemene Voorwaarden vervangt alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden.

Versie december 2017


De VU-Krant: lees online onze vu-krant door op onderstaande knop te klikken.